Διαδικασία εγγραφής ως μέλος στο Δίκτυο Τροφίμων & Ποτών Νομού Καρδίτσας.Εγγραφή νέου τακτικού μέλους (εταίρου) μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση του και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εγγραφή νέου μέλους εταίρου τελεί υπό την διαλυτική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων παράγουσα στο μεσοδιάστημα έννομα αποτελέσματα.


Επίτιμα Μέλη.Επίτιμα μέλη μπορούν να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωπικότητες που υπήρξαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξέχουσα δράση και σημαντική προσφορά τόσο προς της εταιρεία όσο και προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Μέλη Φίλοι του Δικτύου
Τα μέλη Φίλοι του Δικτύου δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του δικτύου μετά από πρόσκληση, δεν καταβάλλουν καμία συνδρομή ούτε έχουν οικονομική ή άλλου είδους ευθύνης έναντι του ΔΙΚΤΥΟΥ.